Tiempu ti utazziuni


Quantu cozzi
quantu malincunia
quantu rucitu
quantu cuminanzieri ca fucinu ggiurnu e notte
quantu carne a ccocere.
Quantu cuneddhre perte
quntu maschere rricalate
quantu spiranze ca vonu perse
quantu palore a llu jentu
quantu fumu t’incenzu francu.
Pariti, case, chesie, echhe curone,
li stessi paternosci,
sempre ti fronte quasi cu nni fermanu.
Tutti sutati, pittati, ‘ncatramati,
tutti cuntienti e mmaritati.
Quantu candele ddumate
quantu atti ti nutaru pronti
quanti cumpari
quantu Santi
quantu cumpissiunili pierti.
Nienti mundizza,
nienti lliticamienti
nienti tratimenti,
sulu risate e strente ti manu,
cafiei e mieru,
acqua ti ‘nanzi e jentu ti retu.
Totta sta festa
tutti sti cozzi
totta sta terra scerza,
quantu sconfortu.
Ti tuttu quistu inchimu li saccure,
l’arria, lu stomacu, li cambare,
mmuntunamu ggiru ggiru llu paese finu cc’è ccampa.
Finu no spicciu sta cumbeta
cu mmi ndi ola.
L'’ORA DEL VOTO


Quanta roccia,
quanta tristezza,
quanto rumore,
quanti fedelissimi che corrono giorno e notte,
quanta carne nella pentola.
Quanti uffici aperti,
quante maschere indossate,
quante speranze vane,
quante parole lasciate al vento,
quanto incenso bruciato.
Mura, case, chiese, vecchie aureole,
le stesse litanie,
sempre nel fianco pronte a parlarci.
Tutti sudati, vestiti a nuovo, ben truccati,
tutti felicemente coniugati.
Quante candele accese
quanti atti di notaio pronti
quanti testimoni di nozze
quanti Santi
quanti confessionali pronti.
Niente spazzatura per le strade,
nessuno litiga,
nessun tradimento,
solo sorrisi e calde strette di mano,
caffè e bevande per tutti,
forti temporali e veloci venti per ripulire.
Tutta questa festa
tutte queste rocce
tanta terra abbandonata,
tanto immenso sconforto.
Di tutto questo riempiamo sacchi,
soffochiamo l’aria, saziamo stomaci, stipiamo in camera,
accatastiamo intorno al paese
fino che vive.
Fino a che io non finisca quest’aquilone per volare via.

Salvatore Calò